نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل انبوه سازان گرمدره

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

گرمدره

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

۱۰۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

۲۱ متر

پروژه آموزشی، فرهنگی و مذهبی سقف وافل به نام مهدیه با زیر بنای 10000 متر مربع در 2 طبقه سقف وافل که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 21 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر قزوین به بهره برداری رسیده است.