نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل بستاب بنا

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

70000

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

5 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

13 متر

پروژه  بستاب بنا  یکی از پروژه های بزرگ در بخش صنعتی میباشد که کارفرما جهت اجرای دهانه بلند و تحمل بار مرده صنعتی از قالب های 60*60 در ارتفاع 28 سهند سازه  بتن استفاده و بهره برداری نموده است.