نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل بستاب بنا

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

70000

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

5 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

13 متر

پروژه  بستاب بنا  یکی از پروژه های بزرگ در بخش صنعتی میباشد که کارفرما جهت اجرای سقف وافل با دهانه بلند و تحمل بار مرده صنعتی از قالب W106 وافل دوطرفه 60x60x28 سهند سازه بتن استفاده و بهره برداری نموده است.