نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

تالار قزوین

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

7000متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

6 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

9 متر

پروژه تالار قزوین یکی از اکسپوژ ترین کارهایی است که توسط پیمانکاران تیم سهند سازه بتن در قزوین اجرا شده  این سازه از قالبهای 80در80در ارتفاع 28 قالب سهتند سازه بتن استفاده شده . 

تالار قزوین با متراژ  کلی 7000متر مربع و در 6 سقف و بلندترین دهانه 9متر در شهر قزوین واقع گردیده است .