نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

تالار قزوین

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

7000متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

6 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

9 متر

پروژه تالار قزوین یکی از اکسپوژ ترین کارهایی است که توسط پیمانکاران تیم طراحی سقف وافل سهند سازه بتن در قزوین اجرا شده است و این سازه از قالب W103 وافل دوطرفه 80x80x28 قالب سهتند سازه بتن استفاده شده است. 

تالار قزوین با متراژ  کلی 7000متر مربع و در 6 سقف وافل و بلندترین دهانه 9متر در شهر قزوین واقع گردیده است .