نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل سپاس تهرانسر

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

متر 200000

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

15 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11 متر

پروژه تهرانسر یکی از پروژه های مشترک راه و شهر سازی با همکاری بخش خصوصی می باشد که با رویکرد بهینه سازی در طراحی سازه این پروژه از سازه اینتل دک که یکی از سازه جدید ولی توجیه ناپذیر است تغییر و به قالب وافل به  ابعاد قالب W105 وافل دوطرفه 60x60x18 شرکت سهند سازه بتن داده اند. سرعت در ساخت ، طول دهانه ، ضخامت سقف وافل 3 پارامتری بود که کارفرما مجاب به استفاده از وافل نمود.