نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل شاهد سنندج

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر سنندج

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

2400 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

6 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

8 متر

یکی از ویژگی های سقف وافل سازگاری آن با محل هایی که نیاز به سازه های بسیار سبک دارند، اجرای سقف وافل این راه را پیش روی سازندگان گذاشته تا با انتخاب این نوع سقف از مصالح و وقت خود به نفع بهینه سازی صرفه جویی کنند. انتخاب قالب وافل مثل قالب W103 وافل دوطرفه 80x80x28، یکی از راه ای این صرفه جویی است.