نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه سقف وافل عمارت وزراء

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر بجنورد

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

2000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

8 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

13 متر

عمارت وزرائ با کاربری مسکونی یکی از پروژه های طراحی سقف وافل شرکت سهند سازه بتن می باشد که با به کار گیری قالب وافل مثل قالب های 90*90 سعی در سبک سازی و بهینه کردن سازه شده است. که شرکت ما در این امر موفق گردیده.