نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه مذهبی مهدیه

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

۱۰۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

۲۱ متر

پروژه آموزشی، فرهنگی و مذهبی سقف وافل به نام مهدیه با زیر بنای 10000 متر مربع در 2 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 21 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر قزوین به بهره برداری رسیده است.