نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه پدر

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

۱2000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

6 سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

11 متر

پروژه پدر دارای چندین بلوک که در شهر قدس بخش انبوه سازی کار شده و کاربری مسکونی دارد پروژه پدر دارای 12000متر بنای ساخته شده با قالبهای وافل سهند سازه بتن می باشدو هر بلوک دارای 6 سقف می باشد.