نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

مهر کرج

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

البرز

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

4000

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

6سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

9متر

پروژه مهر واقع در شهر البرز یکی از پروژه های یکطرفه که با قالب وافل سهند سازه استفاده شده و در این پروژه ابتدا سیستم طراحی سازه با سقف تیرچه یونولیت طراحی شده بود که با باز طراحی توسط تیم بزرگ سهند سازه بتن به سازه با سیستم سقف وافل یک طرفه تغییر کرد و سیستم از لحاظ حجم مصالح مصرفی بخصوص میلگرد های مصرفی کاهش چشمگیری پیدا کرد.