نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پروژه هلدینگ قامتی

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

2000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

13 متر

پروژه  هلدینگ قامتی ، پروژه صنعتی با بارگزاری های ویژه می باشد. تیم سهند سازه بتن در جهت  ساخت بناهای مهم با کاربری صنعتی اقدامات ویژه ای را انجام داده است. که در این پروژه میتوان به اجرای سقف وافل با دهانه هایی به طول 13 متر و کنسول هایی به طول 4 متر اشاره کرد.