نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پارک وی پلازا

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

23000مترمربع

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

18 طبقه

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

16متر

پروژه پارک وی پلازا واقع در تهران و با متراژکلی 23000متر مربع و در 18 طبقهمی باشد، بلند ترین دهانه این سازه  16 مترمی باشد و  از سیستم ترکیبی سقف وافل و سیستم پیش تنیده طراحی و اجرا شده است که تا با استفاده از قالب W103 وافل دوطرفه 80x80x28 سهند سازه بتن  سقف سازه از ضخامت کمتری بهرمند گردد.

سیستم های ترکیب بین اجرای سقف وافل و سیستم پیش تنیده یکی از بهترین و کار سازترین ترکیباتی است که تیم بزرگ سهند سازه بتن پیش رو در استفاده این ترکیب در ایران می باشد.