نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پرانت

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

15000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

4سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

8متر

پروژه دارای کاربری صنعتی  می باشد و چون مسئله اصلی کارفرما انبار و تحمل بار مرده در سازه بود این سازه با دهانه های 8 متر و با قالبهای 80در80 در ارتفاع 28 سهند سازه بتن ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته