نام پروژه سقف وافل

نام پروژه

پرانت

محل پروژه سقف وافل

محل پروژه

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل

زیربنا پروژه

15000 متر

تعداد سقف کارشده

تعداد سقف

4سقف

بزرگ ترین دهانه

بزرگ ترین دهانه

8متر

پروژه دارای کاربری صنعتی  می باشد و چون مسئله اصلی کارفرما انبار و تحمل بار مرده در سازه بود و طراحی سازه آن با دهانه های 8 متر و با قالب وافل مانند قالب W103 وافل دوطرفه 80x80x28 سهند سازه بتن ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفته