اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه تجاری تنین

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهرستان ساوه

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

2500 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

5 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

9 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام تنین با زیر بنای 2500 متر مربع در 5 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 9 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر ساوه به بهره برداری رسیده است.