اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه تجاری انقلاب دزفول

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر دزفول

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

7000 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

3 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگترین دهانه

10 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام انقلاب دزفول با زیر بنای 7000 متر مربع در 3 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 10 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر دزفول به بهره برداری رسیده است.