اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

دریا

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر بجنورد

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۲۴۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۸ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۹ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام دریا با زیر بنای 2400 متر مربع در 8 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 9 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر بجنورد به بهره برداری رسیده است.