اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

چناران

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر مشهد

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۷۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۷ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۱ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام چناران با زیر بنای 7000 متر مربع در 7 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر مشهد به بهره برداری رسیده است.