اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پارکینگ طبقاتی چیتگر

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۴۰۰۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۹ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۲۵ در ۲۵ متر

پروژه پارکینگ طبقاتی سقف وافل به نام پارکینگ طبقاتی چیتگر با زیر بنای 400000 متر مربع در 9 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 25 در 25 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.