اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی دیبا

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر ساوه

زیربنا پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

۱۴۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۱۰ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۳ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام دیبا با زیر بنای 14000 متر مربع در 10 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 13 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر ساوه به بهره برداری رسیده است.