اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

جهان نما

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر کرج

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۹۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۶ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

7 متر

پروژه اداری و مسکونی سقف وافل به نام جهان نما با زیر بنای 900 متر مربع در 6 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 7 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر کرج به بهره برداری رسیده است.