اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه مذهبی مهدیه

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر قزوین

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۰۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۲ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۲۱ متر

پروژه آموزشی، فرهنگی و مذهبی سقف وافل به نام مهدیه با زیر بنای 10000 متر مربع در 2 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 21 متر که توسط تیم اجرایی سقف وافل سهندسازه بتن در شهر قزوین به بهره برداری رسیده است.