اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه مذهبی مسجد مریوان

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر مریوان

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۳۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۵ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۳ متر

پروژه آموزشی، فرهنگی و مذهبی سقف وافل به نام مسجد مریوان با زیر بنای 1300 متر مربع در 5 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 13 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر مریوان به بهره برداری رسیده است.