اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی گلبرگ

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر آمل

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۸۷۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۷ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۸ متر

پروژه اداری و مسکونی سقف وافل به نام گلبرگ با زیر بنای 1870 متر مربع در 7 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 8 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر آمل به بهره برداری رسیده است.