اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

مروارید

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

نمک آب رود

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۵۷۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۱۵ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۸ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام مروارید با زیر بنای 5700 متر مربع در 15 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 8 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر توریستی نمک آبرود به بهره برداری رسیده است.