اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پاک نوش

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر ارومیه

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

12000 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

3 سقف

بزرگ ترین دهانه
تعداد سقف کارشده

12 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام پاک نوش با زیر بنای 12000 متر مربع در 3 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 12 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر ارومیه به بهره برداری رسیده است.