اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی خرداد

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر سنندج

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۸۵۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۶ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۰ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام خرداد با زیر بنای 850 متر مربع در 6 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 10 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر سنندج به بهره برداری رسیده است.