اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی برج تارا

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۳۰۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۱۱ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۲ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام برج تارا با زیر بنای 30000 متر مربع در 11 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف و قالب وافل بزرگترین دهانه آن 12 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.