اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

برنز

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

13000 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

3 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۲ در ۱۲ متر بار زنده ۲ تن

پروژه صنعتی سقف وافل به نام برنز با زیر بنای 13000 متر مربع در 3 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 12 در 12 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.