اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی میهن

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر ارومیه

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۳۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۱۱ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۱ متر

پروژه اداری و مسکونی سقف وافل به نام میهن با زیر بنای 3000 متر مربع در 11 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر ارومیه به بهره برداری رسیده است.