اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اقامتی پردیس

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۵۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

4 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۸ متر

پروژه اقامتی و توریستی سقف وافل به نام پردیس با زیر بنای 1500 متر مربع در 4 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف و قالب وافل بزرگترین دهانه آن 8 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.