اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه تجاری رستوران طلایی

محل پروژه سقف وافل
محمل پروژه سقف وافل

شهر مریوان

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

570 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

3 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگترین دهانه

10 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام رستوران طلایی با زیر بنای 570 متر مربع در 3 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 10 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر مریوان به بهره برداری رسیده است.