اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

موج

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر گرگان

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

1300 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

5 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۷.۵ در ۸.۵ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام موج با زیر بنای 1300 متر مربع در 5 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 7.5 در 8.5 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر گرگان به بهره برداری رسیده است.