اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

مرکز خرید ارم

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر ارومیه

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

3500 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کار شده

9 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگترین دهانه

11 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام مرکز خرید ارم با زیر بنای 3500 متر مربع در 9 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر ارومیه به بهره برداری رسیده است.