اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

سرو

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر سنندج

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۷۱۲ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۵ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۰ متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام سرو با زیر بنای 712 متر مربع در 5 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرایی سقف وافل سهندسازه بتن در شهر سنندج به بهره برداری رسیده است.