اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مهستان

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر سنندج

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

1500 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۸ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۰ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام سنندج با زیر بنای 1500 متر مربع در 8 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 10 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر سنندج به بهره برداری رسیده است.