اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه مرکز پزشکی طالقانی

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر یزد

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۲۸۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۷ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۱ متر

پروژه بهداشتی و درمانی سقف وافل به نام مرکز پزشکی طالقانی با زیر بنای 28000 متر مربع در 7 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر یزد به بهره برداری رسیده است.