اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی اقاقیا

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۲۷۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۸ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۱ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام اقاقیا با زیر بنای 2700 متر مربع در 8 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.