اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی مهتاب

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۱۷۵۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۷ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۰.۵ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام مهتاب با زیر بنای 1750 متر مربع در 7 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 10.5 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.