اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه تجاری نمایشگاه تهران

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

500 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

2 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگترین دهانه

11 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام نمایشگاه تهران با زیر بنای 500 متر مربع در 2 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.