اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه تجاری خاتون سنندج

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر سنندج

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

1354 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

6 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

10 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام خاتون با زیر بنای 1354 متر مربع در 6 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 10 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر سنندج به بهره برداری رسیده است.