اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه تجاری شهر پردیس

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر بازرگانی پردیس

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

2500 متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

5 سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگترین دهانه

11 متر

پروژه تجاری سقف وافل به نام بازرگانی پردیس با زیر بنای 2500 متر مربع در 6 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 11 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر پردیس به بهره برداری رسیده است.