اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اداری مسکونی 4242

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر آمل

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۳۴۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۹ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۹.۸ متر

پروژه اداری مسکونی سقف وافل به نام 4242 با زیر بنای 3400 متر مربع در 9 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف و قالب وافل بزرگترین دهانه آن 9.8 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر آمل به بهره برداری رسیده است.