اطلاعات پروژه های ساختمانی سقف وافل سهند سازه بتن

نام پروژه سقف وافل
نام پروژه سقف وافل

پروژه اقامتی برج سپید

محل پروژه سقف وافل
محل پروژه سقف وافل

شهر تهران

زیربنا پروژه سقف وافل
زیربنا پروژه سقف وافل

۲۰۰۰۰ متر

تعداد سقف کارشده
تعداد سقف کارشده

۱۴ سقف

بزرگ ترین دهانه
بزرگ ترین دهانه

۱۵ متر

پروژه اقامتی و توریستی سقف وافل به نام برج سپید با زیر بنای 20000 متر مربع در 14 طبقه که با استفاده از تکنولوژی سقف وافل بزرگترین دهانه آن 15 متر که توسط تیم اجرای سقف وافل سهندسازه بتن در شهر تهران به بهره برداری رسیده است.